Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej +48 41 357 29 88
Pon - Pt : 8.00 - 18.00 Sobota Niedziela - Zamknięte

Statut SZOZ

Komórki organizacyjne świadczące usługi medyczne w SZOZ Pińczów

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  PIŃCZOWIE

STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  PIŃCZOWIE

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 • 1. 1. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Pińczów ul. Klasztorna 6.
 2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Pińczów.
 3. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z przepisami prawa, statutu i regulaminu organizacyjnym sprawuje podmiot tworzący.
 4. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Pińczów.
 • 2. Zakład posiada osobowość prawną.
 • 3. Zakład działa na podstawie:

1.ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r.,poz.1638 z póź.zm.)

2.uchwały Rady Miejskiej z dnia 12.XI.1998r., w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

3.przepisów dotyczących podmiotów leczniczych i innych przepisów prawa.

 • 4. Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu programów zdrowotnych i promocji zdrowia.
 • 5. 1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w innych zakresach wynikających z podpisanych przez Zakład umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2.Podmiot tworzący może nałożyć na Zakład obowiązek wykonywania określonego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. Podmiot tworzący zapewnia Zakładowi środki do wykonania takiego zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu podmiot nakładający  obowiązek jest obowiązany do jej naprawienia.

 • 6. 1. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej określona § 18 ust. 1 pkt 5 statutu.
 1. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód Zakładu, z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.
 2. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokryte ze środków pochodzących z umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne.
 • 7. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:
 • innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 • placówkami naukowo – badawczymi,
 • związkami i samorządami zawodowymi,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Rozdział  II

Organy Zakładu

 • 8. 1. Organami Zakładu są:
 • Dyrektor
 • Rada Społeczna
 1. Czynności z zakresu prawa pracy względem Dyrektora wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.
 • 9. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz oraz ponowi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
 1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
 3. Dyrektor wykonuje swoje zadania (kierownicze i zarządzające) przy pomocy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa (w przypadku kiedy dyrektor nie jest lekarzem), głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
 4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) przygotowanie i przedkładanie Radzie Społecznej Zakładu:

 1. a) projektu regulaminu organizacyjnego zakładu lub jego zmian,
 2. b) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego oraz rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

2) wnioskowanie w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

3) ustalanie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym i nieuprawnionym  do nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów tych świadczeń,

4) opracowanie planu finansowego i inwestycyjnego,

5) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,

6) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Zakładu poprzez tworzenie, likwidowanie, łączenie i przekształcenie komórek organizacyjnych,

7) dokonywanie ocen działalności Zakładu,

8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zakładu,

9) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Zakładu z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o działalności leczniczej,

10) przedkładanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu.

 1. W celu realizacji zadań i obowiązków Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, procedur i instrukcji.
 • 10. 1. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Zakładu ustala Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.
 1. Zakres działania komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, powinien ponadto zawierać szczegółowy wykaz tych świadczeń, wykonywanych czynności i procedur medycznych.
 2. Schemat struktury organizacyjnej Zakładu stanowi załącznik Nr 1 do statutu. Komórki organizacyjne świadczące usługi medyczne w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pińczowie określa  załącznik Nr 2.
 • 11. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Zakład oraz doradczym Dyrektora Zakładu.
 • 12. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący Zakład.
 1. Rada Społeczna składa się z 7-miu osób, w tym:

1) jako przewodniczący : Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów lub osoba przez niego wyznaczona

2) jako członkowie:

 1. przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
 2. przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w liczbie 5-ciu osób.
 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.
 • 13. 1. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

1)   przedstawienie podmiotowi tworzącemu Zakład wniosków i opinii w sprawach:

 1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 3. przyznawania Dyrektorowi nagród,
 4. rozwiązania stosunku pracy lub u mowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
 5. regulaminu organizacyjnego.

2)  przedstawienie Dyrektorowi wniosków i opinii  w sprawach:

 1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 3. kredytów bankowych lub dotacji,
 4. podziału zysku.
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 • opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności w tym: sposobu zwoływania posiedzeń, trybu pracy i podejmowania uchwał oraz przedkładanie tego regulaminu do zatwierdzania podmiotowi tworzącemu Zakład,
 • opiniowanie wniosku w sprawie zmian w statucie.
 • 14. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.
 1. W posiedzeniu Rady Społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
 • 15. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi Zakładu odwołanie do podmiotu tworzącego Zakład.
 • 16. 1. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa z dniem upływu kadencji Rady, a w trakcie trwania kadencji z dniem śmierci członka Rady.
 1. Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może zostać odwołany:
 • na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej,
 • na pisemny wniosek członka o zrzeczeniu się członkostwa,
 • z mocy prawa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, w którym orzeczono karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, wykonywania zawodu, zajmowania określonych stanowisk.
 1. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo wygaśnięcia mandatu członka wskutek jego śmierci przed upływem kadencji, organ uprawniony do powołania Rady Społecznej, powołuje nowego członka Rady na okres do końca trwania kadencji Rady.

Rozdział III

Gospodarka finansowa Zakładu

 • 17. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych przez:
 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz.1638 z póź.zm.),
 • ustawę z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077z póź.zm.),
 • inne przepisy prawa.
 • 18. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w art. 55 ustawy o działalności leczniczej, a w szczególności:
 • z odpłatnej działalności leczniczej na podstawie zawieranych umów, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
 • z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym i nieuprawnionym do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • na realizację zadań i programów zdrowotnych,
 • z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
 • z działalności gospodarczej określonej w 6, polegającej na wymianie gabinetów, garaży mieszkań służbowych.
 1. Zakład może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na realizacje zadań i celów określonych w art. 114 i art. 115 ustawy o działalności, w szczególności na:
 • realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
 • remonty,
 • inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
 • realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
 • realizację programów wieloletnich,
 • pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 • 19. 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto, zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej.
 1. 2. Zakład decyduje sam o podziale zysku.
 • 20. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016r., poz.1047 z póź.zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 • 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie postanowienia:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej,
 • Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
 • Innych aktów prawnych regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • 22. Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska po zaopiniowaniu tych zmian przez Radę Społeczną Zakładu.
 • 23.Statut wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012r.